ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ เป็นวันที่สอง

เวลา 07.52 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมณฑลทหารบกที่ 42 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ร่วมกับคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่มาร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง และควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเป็นไปตามแผนงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ระยะที่ 2 ในระหว่างปี 2564-2568 ที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ การบริหารจัดการประชากรสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวชายแดน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโครงการที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย และทรงห่วงใยสุขภาพของคนไทย ตลอดจนสัตว์เลี้ยง สัตว์จรจัด ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

โดยวันนี้ มีประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีน 165 ตัว และมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว 151 ตัว เพื่อควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของสุนัขและแมว ที่อาจเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนและสัตว์ได้       

นอกจากนี้ ยังทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน โปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาล ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพทั่วไป รวมถึงส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 146 คน ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบ อาทิ โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคเกี่ยวกับระบบประสาท และโรคเกี่ยวกับดวงตา

โอกาสนี้ ได้พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับการทรงงานในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธานฯ ภายใต้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียว

นอกจากนี้ ยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชน ทุกครั้งที่เสด็จไปทรงงานในภูมิภาคต่าง ๆ ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการดูแลรักษาประชาชนด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง