ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565 เรื่อง "อาโรคยปณิธาน"

เวลา 14.28 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในการนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซ่น เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธสิหิงค์ จากนั้น พระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ พุทธศักราช 2564-2565

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565 เรื่อง อาโรคยปณิธาน หมายถึงความปรารถนาที่จะให้ปวงมนุษยชาติพ้นจากโรค นำเสนอหลักฐานและความรู้เกี่ยวกับโรคภัยที่ปรากฏร่องรอยบนแผ่นดินไทยในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วยหัวข้อ มนุษย์กับโรคภัย นำเสนอเรื่องความเจ็บป่วยของมนุษย์ โรคภัยของมนุษย์จากหลักฐานทางโบราณคดี นำเสนอโรคต่าง ๆ ที่พบบนผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากหลักฐานทั้งทางด้านโบราณคดี ภาพจิตรกรรมฝาผนัง จารึก และบันทึกต่าง ๆ, ศาสตร์แห่งการรักษา นำเสนอแนวทางการรักษาโรคที่มีวิธีอธิบายสมุฏฐานและวิธีบำบัดโรคมากกว่าหนึ่งวิธี ได้แก่ ศาสตร์ด้านความเชื่อ ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย และศาสตร์ด้านการแพทย์แผนตะวันตก และสังคมระดมปัญญา สู่ชีวิตวิถีใหม่ นำเสนอการจัดการวิกฤติโรคระบาดในสังคมไทยให้ผ่านพ้นจากโรคร้ายด้วยพลังของทุกภาคส่วนในสังคม โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่นำมาจัดแสดง เช่น จารึกวัดอโสการาม คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์หรือตำราพระโอสถพระนารายณ์ คัมภีร์พระตำรับแผนฝีดาษ พระแท่นบรรทมเพลิง ล่วมยาหรือกระเป๋ายาของหมอหลวง สมุดไทยขาวตำราแม่ซื้อ ชิ้นส่วนกะโหลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประติมากรรมฤๅษีดัดตน แท่นหินบดยา ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษได้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 7 สิงหาคมนี้

ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังหมู่พระวิมาน ทอดพระเนตรนิทรรศการถาวร ประณีตศิลป์สยาม สำหรับหมู่พระวิมานเดิมเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในปี 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระที่นั่งภายในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร และเมื่อปี 2557 มีการปรับปรุงอาคารในหมู่พระวิมานเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ จำนวน 14 ห้อง แล้วเสร็จในปี 2563 อาทิ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย จัดแสดงสถาปัตยกรรมวังหน้า, มุขกระสัน จัดแสดงเฉลิมพระเกียรติกรมพระราชวังบวร, พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ จัดแสดงพระแท่น และพระโธรน, พระที่นั่งภิมุขมณเฑียร เป็นห้องจัดแสดงราชยาน คานหาม, พระที่นั่งทักษิณาภิมุข จัดแสดงเครื่องมหรสพและการละเล่นทั้งนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์, พระที่นั่งวสันตพิมาน จัดแสดงเครื่องที่ประทับวังหน้า และเครื่องถ้วยในราชสำนักอย่างไทย และเครื่องเบญจรงค์, พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข จัดแสดงเครื่องโลหะศิลป์, พระที่นั่งปฤษฎางคภิมุข จัดแสดงสัปคับ หรือยานพาหนะเครื่องประกอบพระอิสสริยยศ, มุขเด็จ จัดแสดงเครื่องไม้แกะสลัก เครื่องไม้จำหลัก ภูมิปัญญาช่างไม้โบราณ อาทิ ธรรมาสน์กลม จากวัดค้างคาว จังหวัดนนทบุรี, พระที่นั่งอุตราภิมุข จัดแสดงผ้าในราชสำนักสยาม ของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า และขุนนาง, พรหมเมศธาดา จัดแสดงศิลปะเครื่องมุกในราชสำนัก และเครื่องมุกต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาชนะเครื่องใช้ของชนชั้นสูงหรือขุนนาง, พระที่นั่งบูรพาภิมุข จัดแสดงเครื่องศัสตราวุธโบราณทั้งปืน และมีด ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการถาวรได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

ข่าวอื่นในหมวด