ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 18.00 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวง ในวันวิสาขบูชา และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ณ ชานหน้าพระอุโบสถ จากนั้น เสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุ และสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค ประจำปี 2564 จำนวน 319 รูป และประจำปี 2565 จำนวน 238 รูป รวม 557 รูป แล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมกันนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก จำนวน 3 คน แล้วทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

วันวิสาขบูชา มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อมาได้ว่างเว้นไป จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาขึ้นใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 วัน คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายหน้า และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 6 สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายใน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกัน โดยเป็นพระราชพิธีต่อเนื่องกัน 2 วัน คือ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 เป็นพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ และวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

สำหรับพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุสามเณรตามชั้นเปรียญที่สอบไล่ได้ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ พระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุสามเณรเฉพาะที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค 6 ประโยค และ 9 ประโยค ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบัน

เวลา 18.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ชุด PPE รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการเข้าถึงพื้นที่และค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลคันแรกในประเทศไทย ที่มีระบบ AI ที่ทันสมัยเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการส่งข้อมูลการวินิจฉัยผู้ป่วยผ่านสัญญาณระบบ 5G ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพเอกซเรย์ผ่านจอมอนิเตอร์เพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งมีเครื่องเอกซเรย์แบบพกพาสามารถนำไปใช้ตรวจในภาคสนามได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกในโรงพยาบาลสนาม สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการทหาร การศาสนา การต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงมีพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่บุคคลสำคัญและคณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รวมทั้งได้พระราชทานพระราชดำรัสอันเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวอื่นในหมวด