สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

เร่งให้ความรู้ชาวบ้าน ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กระทรวงแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้กับชาวมุสลิมในจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจและต้องการไปทำงานในต่างประเทศ ได้รู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน

นาย จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไปเป็นประธานและร่วมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านที่นับถือศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฏหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศจำเป็นต้องมีความรู้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของตนเอง

นาย จำลอง ระบุว่า หลังจากที่ไทยและประเทศซาอุดิอาระเบีย เริ่มกลับมาฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ก็เริ่มเปิดรับแรงงานไทยที่ต้องการไปในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นกลุ่มที่มีความใกล้เคียงทางวัฒนธรรม จึงเปิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจจะไปทำงานในต่างประเทศ