ห้องข่าวภาคเที่ยง

บุญเบิกฟ้า บูชาปู่ตา ก่อนเริ่มฤดูทำนา จ.ขอนแก่น

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ก่อนเริ่มฤดูกาลทำนาของทุกปี จะมีขนบธรรมเนียมหนึ่งของชาวอีสาน ที่ชาวบ้านได้ร่วมสืบทอดไว้ นั่นก็คือ "บุญเบิกฟ้า" กราบไหว้บูชาร่างทรงปู่ตา ตามความเชื่อ เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และยังเชื่อว่าปู่ตาที่ชาวบ้านบูชา จะคอยปกปักรักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ติดตามจากรายงานของคุณชนะชัย แก้วผาง

เสียงกลองปลุกเร้าจังหวะ ในศาลปู่ตา ของชาวตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เป็นสัญญาณบอกว่า ปู่ตาที่ชาวบ้านนับถือสืบทอดกันมา ได้ปรากฏพฤติกรรมผ่านร่างทรงตามความเชื่อ

ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาปลูกข้าว ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ก่อนฤดูกาลทำนาจะเริ่มต้นขึ้น ทุกครอบครัวจะร่วมกันทำบุญเบิกบ้าน ขอฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาล และอันเชิญปู่ตา ที่นับถือเป็นผีฝ่ายดี ให้มาปกปักรักษาคุ้มครองคนในหมู่บ้าน

นอกจากร่วมกันบูชาศาลปู่ตา ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลแล้ว ชาวบ้านยังมีความเชื่อว่า ปู่ตาจะปกปักรักษาคุ้มครองคนในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข

แม้ว่าปีนี้ของเซ่นไหว้ราคาแพงขึ้นเท่าตัว โดยเฉพาะหัวหมู แต่เพราะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ก็ทำให้ชาวบ้านช่วยกันสมทบทุนซื้อมาประกอบพิธีกรรม

บุญเบิกบ้าน บูชา ปู่ตา ไม่ได้มีเพียงความเชื่อเรื่องร่างทรง แต่ทุกคนเชื่อว่า ศาลปู่ตาได้กลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย