ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ช่องโหว่ที่ยุติไม่ได้! ปัญหาดัดแปลงอาคารเลี้ยงนกอีแอ่น

ข่าวภาคค่ำ - คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาการดัดแปลงอาคารเลี้ยงนกอีแอ่นที่จังหวัดตรัง หลังมีคำสั่งวินิจฉัยให้จังหวัดแก้ปัญหา ขณะที่ชาวบ้านซึ่งได้รับความเดือดร้อน สะท้อนการทำงานของเจ้าหน้าที่ราชการที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม ตัดสินใจยื่นเรื่องทูลเกล้าถวายฏีกาเพื่อขอความช่วยเหลือ ติดตามจากรายงาน

เสียงที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้ คือคำเปรียบเปรยที่ชาวบ้านในชุมชนเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สะท้อนให้คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับฟัง หลังเธอพยายามเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐ แก้ไขปัญหาการดัดแปลงอาคารที่อยู่อาศัยเป็นอาคารเลี้ยงนกอีแอ่น ซึ่งสร้างผลกระทบเรื่องมลภาวะทางเสียง กลิ่น รวมถึงสุขภาพ ให้กับครอบครัวของเธอ จนสุดท้ายบานปลายกลายเป็นความขัดแย้ง ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ระเบียบและข้อกฎหมาย ที่ใช้บังคับเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ รวมถึงกฎหมายอีก 4 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านรังนก เป็นตัวแปรสำคัญทำให้ปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งยืดเยื้อไม่ได้รับการคลี่คลาย แม้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะมีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการผังเมือง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ขณะที่อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้ที่ได้รับการร้องเรียน และติดตามผลการดำเนินงานมาตั้งแต่ต้น มองปัญหาเรื่องนี้ เกิดจาการที่เจ้าหน้าที่รัฐ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ประเด็นนี้คอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมติดตามตรวจสอบมาตั้งแต่ต้น กระทั่งมีคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่กลับกลายเป็นว่ายังมีช่องโหว่ของกฎระเบียบ ที่ทำให้ตึกรังนกยังปรากฎกลางชุมชน จนเป็นหนึ่งในปัญหาที่สั่งสมในสังคมไทย เสมือนการทุจริตคอร์รัปชัน