7 สีช่วยชาวบ้าน

นวัตกรรมสร้างสุข : Smart Kids แอปพลิเคชันดูแลเด็กเล็ก

7 สีช่วยชาวบ้าน - อบต.ปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนานวัตกรรมดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Kids สะดวก และเพิ่มความมั่นใจใหักับผู้ปกครองเด็กว่าจะได้รับการดูเป็นอย่างดี

นวัตกรรม Pangmu E-Service แอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่ครู สามารถบันทึกข้อมูลของเด็กได้ทุกเวลา สามารถติดตามสืบค้นข้อมูลของเด็กได้ง่าย ลดขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระในการทำเอกสาร เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งเรื่องอาหารกลางวันและการบริหารจัดการหลักสูตรท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ยังได้พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน Smart Kids ขึ้นโดยผู้ปกครองเด็กเล็ก สามารถเข้าดูข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Smart Kids ผ่านการสแกน QR Code ประจำตัวบุตรหลาน ก็จะทราบข้อมูลประวัติสุขภาพ การจัดการเรียนการสอน รายการอาหาร กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงสามารถเข้าดูผ่านกล้องวงจรปิดแบบ Realtime ได้ เพื่อให้ผู้ปกครองคลายความกังวลใจว่าบุตรหลานได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำร่องใช้งานทั้งแอปพลิเคชันได้ Pangmu E-Service ให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ พร้อม ๆ กับการให้บริการแอปพลิเคชัน Smart Kids ครอบคลุมทั้ง 13 หมู่บ้าน ในตำบลปางหมู ซึ่งได้รับผลรับจากชาวบ้านในพื้นที่ใช้งานมากกว่า 90% ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ และได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีผสานกับชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง