7HD ร้อนออนไลน์

ศาลปกครองสั่งให้ "กกต." รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัคร ส่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองสั่งให้ "กกต." รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัคร ส่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันนี้ (18 พ.ค.65) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยสั่งให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร รับนายไกรเดช บุนนาค เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 19 โดยศาลฯ ให้เหตุผลว่าการที่ กกต.และ ผอ. กกต.กทม. ไม่รับนายไกรเดชเป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 55 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ "ไฮไลท์บันเทิง" น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประกอบกับหากให้ประกาศ ผอ.การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้รับสมัครและไม่รับสมัครลงวันที่ 11 เม.ย. 2565 ในส่วนที่ไม่รับสมัครนายไกรเดช มีผลใช้บังคับต่อไป จะทำให้นายไกรเดชไม่ใช่ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. และการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในวันที่ 22 พ.ค. 2565 ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิเลือกนายไกรเดชได้

หากต่อมาศาลฯ พิพากษาว่าการไม่รับสมัครนายไกรเดช ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประชาชนไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายไกรเดช เป็นผู้ว่าฯ กทม. ได้อีก แม้นายไกรเดชจะสามารถเรียกค่าเสียหายในกรณีนี้ได้ แต่การได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม.จะทำให้นายไกรเดชสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. สร้างผลงานต่างๆ เพื่อเป็นโอกาสในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ ซึ่งไม่สามารถใช้เงินไม่ว่าจำนวนเท่าใด เพื่อชดเชยโอกาสดังกล่าว การให้ประกาศ ผอ.การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งลงวันที่ 11 เม.ย. 2565 ในส่วนที่ไม่รับสมัครนายไกรเดช มีผลใช้บังคับต่อไป จึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขภายหลัง 

นอกจากนี้ การให้นายไกรเดชเป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. และผลเลือกตั้งปรากฏว่านายไกรเดชได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด หากต่อมาศาลฯพิพากษาว่าการไม่รับสมัครนายไกรเดช เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็จะมีผลเพียง กกต. ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ใหม่ โดยสามารถเรียกให้นายไกรเดชชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดเลือกตั้งได้ การทุเลาการบังคับตามประกาศ ผอ. การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งลงวันที่ 11 เม.ย. 2565 ในส่วนที่ไม่รับสมัครนายไกรเดช จึงไม่เป็นอุปสรรค แก่การบริหารงานของรัฐหรือบริการสาธารณะ

ส่วนที่ กกต.แย้งว่าคดีนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครองนั้น กกต.ไม่ได้ทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นต่างหาก จากคำชี้แจงจึงไม่มีประเด็นให้ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 จึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศ ผอ.การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งลงวันที่ 11 เม.ย.2565 ในส่วนที่ไม่รับสมัครนายไกรเดช และมติ กกต. ในการประชุมครั้งที่ 36/2565 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2565 ในส่วนที่ยกอุทธรณ์ของนายไกรเดชไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งลักษณะเดียวกัน ให้ กกต. รับนายพีรพล กนกวิลัย จากพรรคก้าวไกล เป็นผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เขตพญาไท หลังนายพีรพล ยื่นฟ้องว่าการที่กกต.ตัดสิทธิไม่ประกาศให้ตนเองเป็นผู้สมัคร สก. ด้วยเหตุว่าลักษณะต้องห้ามในการลงสมัคร โดยเป็นเจ้าของ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือท่องธรรมชาตินั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข่าวอื่นในหมวด