7HD ร้อนออนไลน์

มติ กมธ. กยศ. ยกเลิกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระ จ่อเลิกให้คนค้ำ เว้น ป.โท-ป.เอก

วันนี้(20 พฤษภาคม 2565) มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายบัญญัติ เจตนจันทร์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการฯ ยังมีมติเสียงข้างมาก 12 ต่อ 11 เสียง เห็นชอบให้ไม่คิดเบี้ยปรับกรณีลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ผิดนัดชำระหนี้กองทุนฯ เพื่อลดภาระให้กับลูกหนี้ที่มีปัญหาทางการเงิน ส่วนเหตุผลที่มีเสียงไม่เห็นชอบ โดยให้ยังคิดเบี้ยปรับ 1% ต่อปี เพราะต้องการให้ลูกหนี้รักษาวินัยทางการเงิน เกรงว่าหากไม่มีการปรับจะเกิดการปล่อยปละละเลย ไม่ยอมจ่ายหนี้ ส่งผลทำให้ผู้กู้รุ่นต่อไปอาจไม่มีเงินเรียนต่อ และยังมีมติให้ผู้กู้เงินกองทุนกยศ. มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี นับแต่วันสำเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือพ้นสภาพการศึกษา

ทั้งนี้ที่ประชุมมีแนวโน้มจะยกเลิกไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้กยศ. อีกต่อไป เพื่อไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ค้ำประกัน เช่น บิดา มารดา ครูอาจารย์ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้ำประกันตัวเองแทน ยกเว้นในระดับปริญญาโทและเอกที่อาจยังมีผู้ค้ำประกัน เพราะวงเงินกู้ค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ ทางคณะกรรมาธิการต้องนำเข้าสู่สภาฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประกาศใช้กฎหมายต่อไป