ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ฯพณฯ นายจูแซ รามุซ-ออร์ตา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต กรุงดิลี

ในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวติมอร์-เลสเตมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด