สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

เร่งผลักดันผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จ.มหาสารคาม

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร

รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่ศูนย์เกษตรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์พืช อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ที่ดำเนินกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยการนําชิ้นส่วนต่าง ๆ ของพืช มาเลี้ยงในสภาวะปลอดเชื้อ ด้วยอาหารวิทยาศาสตร์ที่สังเคราะห์ขึ้น พร้อมด้วยการควบคุมสภาพแวดล้อม ทั้งแสงและอุณหภูมิ เพื่อให้ต้นพืชเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อน และกระตุ้นต้นพืชให้เกิดราก จนสามารถนําไปอนุบาลในโรงเรือน

โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่จะช่วยให้ได้พืชจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น และมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

นอกจากนี้ ยังได้วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์แอปเปิล สายพันธุ์ฟูจิ ที่ประเทศไทยได้นําเข้าสายพันธุ์นี้มากที่สุด ให้สามารถเพาะปลูกได้ในเขตภูมิภาคของประเทศไทยและเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต และสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสําปะหลัง เพื่อแก้ปัญหาโรคพืชในมันสำปะหลัง คือ โรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง ส่งผลให้เกษตรกรได้มีพันธุ์มันสำปะหลังที่ปลอดโรค ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในจำนวนที่เพิ่มขึ้น