7HD ร้อนออนไลน์

กรมอนามัย แนะประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งเสร็จให้รีบกลับบ้าน ช่วงลุ้นผลคะแนนอย่าตะโกนเชียร์ ลดเสี่ยงติดโควิด

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า  ขอให้ประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ป้องกันตนเอง เพราะยังเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอให้แต่ละหน่วยเลือกตั้ง
ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโควิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

6 ข้อปฏิบัติที่แต่ละคูหาเลือกตั้งต้องดูแลอย่างเข้มงวด มีดังนี้
1. สถานที่เลือกตั้ง ควรมีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด
2. ในหน่วยเลือกตั้งต้องกำหนดจุดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อน และหลังเข้าคูหา
3. ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่น และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการต่อไป
4. ควบคุม ดูแล ให้ผู้มีสิทธิ และผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
5. จัดระยะห่างของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังคูหา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน
6. ควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ หรืออาจให้ประชาชนนำปากกาส่วนตัวมาเอง ซึ่งสามารถทำได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

ทั้งนี้  เมื่อถึงหน่วยเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เลี่ยงการรวมกลุ่ม พูดคุย ใช้เวลาให้น้อยที่สุด หลีกเลี่ยงการตะโกนเชียร์ขณะนับคะแนน รวมทั้งเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที