7HD ร้อนออนไลน์

มาไม่ถึงเป้า คนกรุงฯใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 สูงสุดที่เขต ทวีวัฒนา

วันนี้ (23 พ.ค.)  สำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร สรุปภาพรวมการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)  จาก 50 สำนักงานเขต 6,817 หน่วย ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ 70% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,402,948 คน


วานนี้ 22 พ.ค.65  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,673,696 คน  คิดเป็น  60.73 %
เขตที่มาใช้สิทธิมากที่สุด  คือ เขตทวีวัฒนา  คิดเป็น 67.65 %
เขตที่มาใช้สิทธิน้อยที่สุด  คือ เขตดุสิต        คิดเป็น 45.82 %


บัตรดี           2,561,447 คิดเป็น 95.80 %
บัตรเสีย        40,017      คิดเป็น 1.50%
ไม่ลงคะแนน 72,227      คิดเป็น  2.70%

628b2f1c449a29.89598497.jpg

สำหรับเรื่องบัตรดี บัตรเสีย ที่เกิดข้อถกเถียงกันว่า ต้องใช้ปากกาน้ำเงินเท่านั้น นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม.  ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ผอ.ลต.ทถ.กทม.)  เปิดเผยว่า ใช้ปากกาสีไหนก็ได้ นับเป็นคะแนน