เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : น้ำมันทางเลือก จากขยะพลาสติก

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ในขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีคนที่ไม่ง้อดีเซล ด้วยการนำขยะพลาสติกต่าง ๆ มาผลิตเป็นน้ำมัน แต่ก็พบว่ายังติดข้ออุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาและต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ได้ ติดตามจากรายงาน

น้ำมันที่นำมาจากขยะเหล่านี้ใช้งานได้จริง ทั้งทำให้รถเคลื่อนที่ได้ เป็นพลังงานให้เครื่องปั่นไฟ ขยะที่แปรสภาพเป็นน้ำมัน คือ นวัตกรรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงผลิตขึ้นเอง ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรและชาวบ้านในชุมชน ในยุคที่น้ำมันเชื้อเพลิงราคาเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเป็นการช่วยกำจัดขยะ ทั้งจากในชุมชน และจากขยะที่มีประชาชนจากที่ต่าง ๆ บริจาคและส่งมาให้

นอกจากทำไว้ใช้เองแล้ว น้ำมันดังกล่าวยังนำไปบริจาคให้กับวัดในชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการเผาศพ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับวัด จากเดิมที่ต้องซื้อน้ำมันดีเซลนำมาใช้เผาศพ ศพละ 2,000 บาท

ยุทธการ มากพันธุ์ หรือ เอก ผู้จัดการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก เล่าถึงจุดแรกเริ่มของการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันทางเลือก เกิดจากเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว ทำงานเป็นลูกจ้างในโรงแรม ทำโครงการ Zero waste สร้างระบบแยกขยะอย่างจริงจัง เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัด แต่พบปัญหาขยะพลาสติกที่ไม่สามารถนำไปกำจัดตามธรรมชาติเองได้ จึงเริ่มศึกษาหาข้อมูล ขอคำแนะนำจากผู้รู้ และเริ่มทดลองทำเครื่องผลิตน้ำมันด้วยกระบวนการ ไพโรไลซิส

ขยะพลาสติก 100 กิโลกรัม จะผลิตน้ำมันได้ 80 ลิตร และมีต้นทุนในการผลิตอยู่ที่ 11 บาท ต่อลิตร ขณะที่ขยะพลาสติกที่เป็นฟรอยด์อลูมิเนียม ยังสามารถนำมาหลอมทำอลูมิเนียมรีไซเคิลได้อีก

ซึ่งเครื่องผลิตน้ำมันด้วยกระบวนการไพโรไลซิสนี้ เคยได้รับรางวัลนวัตกรรม เทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากหลายหน่วยงานมาแล้ว แม้จะสามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้เอง แต่ที่ผ่านมายังไม่สามารถต่อยอดและนำไปขยายในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมาย และยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ
 
ข้อมูลจากโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก ของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถส่งเสริมการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกได้ มาจากทั้งปัจจัยด้านวัตถุดิบของปริมาณขยะพลาสติกที่ไม่มากพอ ต่อการนำไปผลิตให้เพียงพอกับความต้องการในการใช้ในประเทศ การคัดแยกขยะก่อนเข้ากระบวนการผลิตที่มีต้นทุนสูง
 
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องข้อกฎหมาย ทั้งการขอใบอนุญาต ข้อระเบียบเทศบาลที่กำกับดูแลเรื่องขยะ ปัญหาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม และปัญหาในเรื่องของการสนับสนุน จึงทำให้ถูกจำกัดวงอยู่แค่การนำไปใช้ในกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ทำให้ยังไม่สามารถพัฒนาหรือต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ได้

แม้จะยังไม่สามารถผลักดันน้ำมันไพโรไลซิสไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ แต่สิ่งสำคัญ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้สามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การเกษตร การประมง ควรทำได้ในวงกว้างกว่านี้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ลดภาระการเข้าไปอุดหนุนของรัฐบาล