ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 08.30 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษาในปี 2565 และเป็นปีที่ครบรอบ 42 ปีทรงสอน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่โครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันเนื่องมาจากพระดำริ ได้ดำเนินงานครบปีที่ 30 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำนวัตกรรมคลังข้อมูลดิจิทัล โดยได้พระราชทานนามว่า "หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์"

ซึ่งตั้งขึ้นเนื่องจากที่ทรงมีพระราชดำริและทรงสนับสนุนทุนส่วนพระองค์ ในการจัดเก็บ รวบรวมเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 30 ปี จากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยังได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หอจดหมายเหตุต่างประเทศ ทูลกระหม่อมอาจารย์ เป็นสถานที่รวบรวม และเผยแพร่เอกสารจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศจากทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นอันมีคุณค่ายิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย โดยทรงสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย ครูอาจารย์ ในสาขาประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน สามารถใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวเป็นแหล่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในวงวิชาการให้มีมุมมองที่หลากหลายกว้างไกลยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลจากต่างประเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นการประหยัดงบประมาณในการค้นคว้าวิจัย นับเป็นนวัตกรรมต้นแบบของการค้นคว้า รวบรวมและจัดเก็บเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยที่สามารถนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในลิ้งค์ https://archives.nrct.go.th/archives-histdept/

เวลา 15.07 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ นำคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่าย พร้อมด้วยพระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้ ​​พระครูปลัดวรศักดิ์ เพชรเกิด (รุจิธมฺโม) ที่ปรึกษาศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
​​
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
​​
นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
​​
นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
​​
พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
​​
คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
​​
พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

​​​​​​​​​นายแพทย์ปราโมทย์ ชูดำ ประธานชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดระยอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางณัฏฐ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ จิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดระยอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางกนกกร ใช้ธูปทอง ประธานหมู่บ้านโชคชัย 4 และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
​​
นางสุพัตรา เผือกประพันธุ์ ผู้จัดการห้างทองสุพัตรา จังหวัดชลบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
​​
นายเรืองฤทธิ์ มณีพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​

ข่าวอื่นในหมวด