ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ภาคใต้ ที่ยังไม่ดำเนินโครงการ 14 โครงการ ปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนโครงการและสร้างประโยชน์ไปแล้ว 7 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ, การดำเนินงานที่ประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคใต้ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 21 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง และโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง ส่วนอีก 16 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ และการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการต่อยอดจากโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง มีการดำเนินกิจกรรมเกษตรครบวงจรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการอีกด้วย

ข่าวอื่นในหมวด