ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44 ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

เวลา 09.56 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิด "การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซีตี จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565 ในหัวข้อ "MT Gearing Up for Megatrends" เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข แก่นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายหลักทางเทคนิคการแพทย์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ อาทิ การวินิจฉัยโรค, การรักษา, การติดตามผลการรักษา, การประเมินภาวะสุขภาพ และการป้องกันโรค เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับสากล 

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเทคนิคการแพทย์ ผลงานบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และการจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์ กว่า 200 บูธ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นองค์กรวิชาชีพ มีภารกิจสำคัญ ในการส่งเสริม พัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ

ข่าวอื่นในหมวด