ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดตรัง

ที่อาคารธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และคณะ ไปติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลู พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาพลู หมู่ที่ 6 และบ้านควนตุ้งกู หมู่ที่ 3 โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ปัจจุบันกรมชลประทานได้สำรวจ ออกแบบ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หากแล้วเสร็จราษฎรตำบลบางสัก 3 หมู่บ้าน รวม 540 ครัวเรือน จะมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ และส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรประมาณ 450 ไร่ ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในอนาคต

ในตอนบ่าย ไปเปิดอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์ผู้สูงอายุ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันดำเนินการแล้วสร็จ สามารถสร้างประโยชน์ให้ราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านโคกทรายเหนือ และหมู่ที่ 6 บ้านโคกทรายใต้ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว รวม 476 ครัวเรือน และยังสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ป้องกันการเกิดไฟป่าในฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยราษฎรได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้พบปะกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน

ข่าวอื่นในหมวด