ข่าวในพระราชสำนัก

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและรับฟังปัญหาความต้องการของโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดฯ ประมาณ 125 กิโลเมตร ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และห้องเรียนสาขาแม่เหว่ยศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนถึงเดือนมกราคม 2565 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand เป็นหลัก โดยแจกใบงาน แบบฝึกหัด เอกสารความรู้ ให้นักเรียนมารับใบงาน สำหรับปัญหาและความต้องการของโรงเรียน คือขาดแคลนคอมพิวเตอร์เสริมด้านการจัดเรียนการสอน บุคลากรการศึกษาไม่เพียงพอ และน้ำอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ

จากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยคอม อำเภอน้ำปาด ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรม เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 239 คน โดยปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ   

ในช่วงบ่าย ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอฟากท่า เป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรม เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 162 คน ซึ่งได้รับผลกระทบไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด