ข่าวดึก 7HD

นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุม International Conference on the future of Asia ครั้งที่ 27 ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวดึก 7HD - นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุม International Conference on the future of Asia ครั้งที่ 27 ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองครั้งแรก เพื่อหาโอกาสสร้างความร่วมมือและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน