ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่โรงเรียนวัดกกเต็น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 594 ชุด โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

จากนั้น ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จำนวน 3 ครอบครัว ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เกิดสถานการณ์วาตภัย ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 9 พฤษภาคม 2565 จำนวน 10 อำเภอ 39 ตำบล 96 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 310 ครัวเรือน 869 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 310 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดฯ ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยวาตภัยแล้ว และได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ข่าวอื่นในหมวด