ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งร่วมมือกับจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน อย่างแน่นแฟ้นและต่อเนื่อง เพื่อนำองค์ความรู้วิชาการสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยแต่ละคณะได้คำนึงถึงการจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มอาชีพในอนาคต ทั้งอาชีพหลักและโอกาสในอาชีพรอง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาครู ด้วย

ในตอนบ่าย ได้ร่วมรับฟังการบรรยายแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills สำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและรับฟังเสียงสะท้อนด้านงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง