ข่าวในพระราชสำนัก

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมครูและนักเรียนโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก

ที่โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและรับฟังปัญหาความต้องการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนฯ ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 225 คน ข้าราชการครู 13 คน พนักงานราชการ 4 คน ครูอัตราจ้าง และครูจ้างสอน 2 คน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand เป็นหลัก มีการแจกใบงาน แบบฝึกหัด เอกสารความรู้ และนัดหมายให้นักเรียนมารับงานตรงจุดที่ครูจัดเตรียมไว้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ในตอนบ่าย ไปตรวจเยี่ยมครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 โดยได้รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน และติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายการขับเคลื่อนของโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมกับเยี่ยมชมโครงการปศุสัตว์ และโครงการโคกหนองนาโมเดลของโรงเรียนฯ ซึ่งจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2537 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลักษณะเป็นโรงเรียนประจำจัดการศึกษาแบบการศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการทางการศึกษา คือ เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 12 และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง