สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

พลังของประชาชน ขับเคลื่อนขจัดการทุจริตทุกรูปแบบ

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - พลังของประชาชนมีส่วนสำคัญให้ทิศทางการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีแนวโน้มดีขึ้นในทุก ๆ ปี ขอทุกภาคส่วนสานต่อและร่วมสร้างสังคมสุจริต

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศในรอบปีที่ผ่านมา โดยเดินหน้ากิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต และการพัฒนาระบบราชการ กระบวนการยุติธรรม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ตั้งแต่ปี 2561 พบสามารถปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงาน ให้เป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมกับการขับเคลื่อนของภาคประชาชน ผ่านภาคีเครือข่ายและท้องถิ่น ที่สามารถขจัดทุจริตคอร์รัปชันได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนการตื่นรู้ ควบคู่ไปกลับการผลักดันกฎหมายรวม 10 ฉบับ แม้ปัจจุบันพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในรูปแบบใหม่ ๆ ยังคงเกิดขึ้นก็ตาม