ข่าวเด็ด 7 สี

เร่งช่วยเหลือนักเรียนยากไร้ตามแนวชายแดน จ.สระแก้ว

ข่าวเด็ด 7 สี - พันเอก กิตติ ประพิตรไพศาล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ มอบ"ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา"ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะแบง ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวตั้งอยู่ตามแนวชายแดน ห่างไกลเมือง และอยู่ในโครงการ "โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

โดยสิ่งของที่มอบให้ ได้รับบริจาคมาจากกำลังพลทหาร และชาวบ้านในพื้นที่ เช่น สื่อการเรียนการสอน ชุดนักเรียน เสื้อผ้า รองเท้า และจักรยาน ซึ่งไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังมีสภาพดี
 
ด้านผู้อำนวยการโรงเรียน จะนำสิ่งของและรถจักรยานที่ได้รับมอบไปให้นักเรียน ที่ทางบ้านมีฐานะยากจน สำหรับใช้เดินทางไป-กลับโรงเรียน