7HD ร้อนออนไลน์

อนุชา เปิดผลสอบ หมอปลามีความผิด สั่ง พศ. ดำเนินการตามกฎหมาย

วันนี้ (28 พ.ค.65) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้า กรณีนายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ “หมอปลา” พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดต่างๆ หลายพื้นที่ โดยอ้างว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระภิกษุ

จากการหารือของคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า การกระทำดังกล่าวละเมิดข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมติที่เกี่ยวข้องหลายข้อดังนี้


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560,ประมวลกฎหมายอาญา ,พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 และข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.2553


ในส่วนการดำเนินการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) การลงโทษพระภิกษุสงฆ์กรณีที่ละเมิดพระธรรมวินัย เป็นไปตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 หลักเกณฑ์การลงนิคหกรรม ต้องเป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 ออกตามความมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ซึ่งตามกฎมหาเถรสมาคม ผู้มีอำนาจ คือ ผู้พิจารณากับคณะผู้พิจารณาชั้นต้น คณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์และคณะผู้พิจารณาชั้นฎีกา ซึ่งเป็นตำแหน่งพระสังฆาธิการทั้งหมด นอกนั้นไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบพระภิกษุได้ ดังนั้นการกระทำของหมอปลา และพวก จึงไม่เหมาะสม ส่งผลให้พระภิกษุไม่ได้รับความเป็นธรรมนายอนุชา ได้กำชับและสั่งการให้พศ.ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิด โดยร่วมกับพระสังฆาธิการในพื้นที่ปกครอง สอดส่อง ดูแลผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมเช่นกรณีดังกล่าว เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดี คิดร้ายต่อพระพุทธศาสนา

สำหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคณะสงฆ์ เป็นอำนาจตามกฎมหาเถรสมาคม ที่จะพิจารณาความผิดและบทลงโทษ การที่ฆราวาสจะเข้าไปก้าวก่ายเอาผิดเรื่องของสงฆ์ ไม่สามารถทำได้ ซึ่งสิ่งนี้ถือปฏิบัติมากว่า 2,500 ปีแล้ว

การกระทำของหมอปลาและพวก จึงถือเป็นการทำให้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาติเสื่อมเสีย และไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง หากพุทธศาสนิกชนคนใดพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ขอให้รีบแจ้งไปยังพศ.เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป