ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ได้จัดพิธีฯ ขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน นับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2531

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยุคที่ 4, เป็นสมเด็จพระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, และสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ปัจจุบัน มีพระนามเดิมว่า "วาสน์ วาสโน" ประสูติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2440 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2531 สิริพระชันษา 91 ปี ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2517 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมาในปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ข่าวอื่นในหมวด