ข่าวในพระราชสำนัก

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและรับฟังปัญหาความต้องการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานและเสริมสร้างกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน

ที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา ที่ยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาทักษะวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการดํารงชีวิต บ่มเพาะการเป็นคนดี ให้มีมาตรฐาน ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อย่างเคร่งครัด

ในการนี้ องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนฯ อาทิ นิทรรศการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2563 ของสถานศึกษาและครู โครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนห้องการจัดการศึกษาเรียนรวม และการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากนั้นไปติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งรูปแบบ On-Line On-Hand On-Air และ On-Site มีนวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน สำหรับปัญหาอุปสรรคในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่าพื้นที่การเรียนการสอนไม่เอื้ออำนวย โต๊ะเก้าอี้ไม่เพียงพอ ไม่มีห้องเรียนเป็นสัดส่วน ต้องการให้สนับสนุนจัดทำห้อง study room ตลอดจนปูนซีเมนต์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาลานสร้างสุข

โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ รวมทั้งการแสดงของนักเรียน และกล่าวให้โอวาท และได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กังหันน้ำชัยพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ โรงผลิตอิฐบล็อก ร้านเสริมสวยสตรี และร้านกาแฟ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ แบบสหศึกษา เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การแสดงออกด้านดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมือง ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทักษะการดำรงชีวิต และยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ปัจจุบันมีนักเรียน 763 คน

ข่าวอื่นในหมวด