7HDร้อนออนไลน์

ศาลยุติธรรม ออกจดหมายเวียน รับมือปลดล็อกกัญชา-กัญชง ให้ตรวจสอบสำนวนคดี และออกหมายปล่อยจําเลย ให้ทันวันที่ 9 มิ.ย.นี้

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง ข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ไปยังหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 พ.ศ. 2565 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 35 ง วันที่ 9 ก.พ. 65 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

62921a27e3c766.47281078.jpg

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวเกี่ยวข้อง กับการกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และจะมีผล ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการในคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาของศาลต่างๆ เป็นไปโดยถูกต้องในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับ พืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเรื่อง ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม https://jta.coj.go.th และขอให้ตรวจสอบว่า มีสำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาซึ่งอยู่ในข่ายที่ศาลต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคสอง เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับแล้ว ตามนัยข้อพิจารณาดังกล่าวหรือไม่ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป โดยสำหรับสำนวนคดีที่ต้องออกหมายปล่อยจำเลย ขอให้เตรียม ความพร้อม และดำเนินการจัดทำรายงานเจ้าหน้าที่เสนอศาลพิจารณามีคำสั่ง ให้ทันในวันที่ 9 มิ.ย. 65 ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

อนึ่ง ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ...ซึ่งกำหนดมาตรการกำกับดูแล ควบคุมการขาย การโฆษณา และการบริโภคกัญชา กัญชง เพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคล อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอได้โปรดแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกด้วย

62921a27ef4113.94497065.jpg