7HDร้อนออนไลน์

ข่าวดีคนหางาน! กระทรวงแรงงานเปิดตำแหน่งงานว่าง 272,977 อัตรา สมัครผ่าน “ไทยมีงานทำ”

วันนี้(29 พ.ค.65) กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน 272,977 อัตรา รองรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่หางาน แบ่งเป็นงานในประเทศ 158,503 อัตรา และต่างประเทศ 114,474 อัตรา โดยจำแนกเป็นรับแบบไม่ระบุวุฒิการศึกษา 197,326 อัตรา วุฒิปวช.-ปวส. 36,771 อัตรา วุฒิปริญญาตรี 35,593 อัตรา วุฒิปริญญาโทและเอก 3,287 อัตรา ความต้องการแรงงานในประเทศมากที่สุด 5 จังหวัดแรก อยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และระยอง และตำแหน่งงานในอุตสาหกรรม S-curve อีกกว่า 40,000 อัตรา โดยความต้องการแรงงานใน 5 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” และสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694