7HD ร้อนออนไลน์

โฆษกรัฐบาลวอนฝ่ายค้านอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ อย่าหวังแค่ผลประโยชน์ทางการเมือง

โฆษกรัฐบาลวอนฝ่ายค้านอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ อย่าหวังแค่ผลประโยชน์ทางการเมือง
วันนี้ (31 พ.ค.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ การประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่รัฐบาลได้นำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาล ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  โดยรัฐบาลได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายธนกร ยังกล่าวว่า การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2565 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าร่วมรับฟังการอภิปราย รวมถึงเตรียมความพร้อมการตอบคำถามและชี้แจงทุกข้อสงสัยให้กระจ่างชัดเจน ให้ประชาชนคลายความกังวล โดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงต่างๆ ต้องมีคำตอบสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชน ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ มั่นใจรัฐบาลสามารถตอบทุกข้อซักถามด้วยข้อเท็จจริง ประชาชนที่ติดตามการอภิปราย ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ ยังจะได้ทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล รวมทั้งโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ด้วย 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือฝ่ายค้านให้อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ประชาชนได้รับความรู้จากการอภิปรายครั้งนี้ อย่าหวังเพียงแค่ผลประโยชน์ทางการเมือง นายกรัฐมนตรี ย้ำภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน รัฐบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัว ผ่านการจัดทำงบประมาณขาดดุล เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนมั่นใจว่างบประมาณจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน