ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสร้างคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  ส่งเสริมการศึกษาที่หลากหลาย มีการพัฒนาทักษะอาจารย์ผู้สอนทั้ง Reskill Upskill และ New skill รวมทั้ง พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ให้สอดคล้องกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

นอกจากนี้ ได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ กับผู้นำนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอย่างมุ่งเป้าในการปรับกระบวนการจัดการศึกษา มีการใช้กระบวนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประสานประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตัวนักศึกษาให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ที่นำทักษะต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือ นำไปสู่อาชีพใหม่ สามารถพึ่งพาตนเองได้

ข่าวอื่นในหมวด