ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในกิจกรรม "โครงการหลวงร้อยรวมพลังปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ" และประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันนี้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในกิจกรรม "โครงการหลวงร้อยรวมพลังปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 พร้อมกับข้าราชการ หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ และบุคลากรมูลนิธิฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ราชพฤกษ์ รวงผึ้ง อินทนิล และอินทรชิต รวม 932 ต้น สนองพระบรมราโชบายการฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดรับการรณรงค์ของรัฐบาลที่ให้ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป้าหมายวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2565

จากนั้น เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมสนับสนุน ซึ่งมุ่งต่อยอดแนวทางการขับเคลื่อนตามมติคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง หรือ กปส. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ ที่ให้ความสำคัญกับอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ยึดหลักการโครงการหลวงในการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบประณีต วางแผนการใช้ที่ดิน ทำให้เกษตรกรมีรายได้พอเพียง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสารชีวภัณฑ์เกษตรทดแทนสารเคมี สนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และขอให้ทุกหน่วยราชการ ไปศึกษาเรียนรู้งานโครงการหลวง เพื่อนำผลสำเร็จไปขยายผล สร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน และสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความความรู้ความสามารถมาช่วยดำเนินงาน และร่วมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าในด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาล

ข่าวอื่นในหมวด