7HDร้อนออนไลน์

ม็อบครูนักเรียนผู้ปกครองบุกหน้าศาลากลางขับไล่ ผอ.โรงเรียน

ม็อบครูนักเรียนผู้ปกครองบุกหน้าศาลากลางขับไล่ ผอ.โรงเรียน
วันนี้ (13 มิ.ย.65) หน้าศาลากลาง จ.เลย ม็อบครูโรงเรียนบ้านโนนป่าซาง จ.เลย พร้อมด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง กว่า 50 คน บุกหน้าศาลากลาง เพื่อถวงถาม นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเลย เรื่อง ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนโดยเร่งด่วน พร้อมยื่นหนังสือโดยมีนายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จ.เลย เขต 2
 
ทั้งนี้ด้วยคณะผู้ปกครองและนักเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนป่าซาง จ.เลย มีความประสงค์ให้ย้าย นายภัทรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ออกจากโรงเรียนโดยเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง เนื่องจากบริหารงานไม่โปร่งใส กดขี่ข่มเหงครูมาเป็นเวลานาน สร้างความแตกแยกในชุมชนและในโรงเรียน ผู้ปกครองไม่มีความมั่นใจในการบริหารงาน จึงทำให้ตัดสินใจ ย้ายบุตรหลานไปเรียนที่อื่น

ทั้งนี้จึงขอให้ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนออกไปเพื่อให้มีการตรวจสอบความเสียหายโดยเร่งด่วน และคืนความสุขให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน จึงขอให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

หากมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว หรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ขอให้รายงานจังหวัดทราบโดยเร็ว ทั้งนี้โปรดให้ความคุ้มครองผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องได้รับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนครั้งนี้ด้วย