7HDร้อนออนไลน์

กกต. รับรองนายปรเมศวร์ เป็นนายกเมืองพัทยา

กกต. รับรองนายปรเมศวร์ เป็นนายกเมืองพัทยา
วันนี้ (13 มิ.ย. 2565) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศรับรองให้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา โดยกกต. ได้ตรวจสอบผลการเลือกตั้งเบื้องต้นแล้ว และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม จึงออกประกาศรับรองดังกล่าว

ทั้งนี้การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไม่ถือเป็นการตัดอำนาจและหน้าที่ของกกต. ที่จะสืบสวน หรือวินิจฉัย ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม

62a7054a507f67.70649105.jpg