เกาะกระแสออนไลน์

ธนาคารออมสินปล่อยกู้ ไม่ใช้หลักประกัน! ผ่อนส่งต่ำสุด 485 บาทต่อเดือน จองสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์

ธนาคารออมสินปล่อยกู้ ไม่ใช้หลักประกัน! ผ่อนส่งต่ำสุด 485 บาทต่อเดือน จองสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ มีความต้องการกู้ยืมเงินเพื่อสภาพคล่องทางการเงิน ล่าสุดทางธนาคารออมสินได้เปิดให้ยื่นกู้ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อคุณ ไม่ต้องมีหลักประกัน หากได้รับการอนุมัติผู้ยื่นกู้จะได้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอก ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) ส่วนอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)  สามารถลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

ผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
-มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
-มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
-ไม่เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม 1.ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว 2.เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

เอกสารประกอบการขอกู้

1.ผู้มีอาชีพอิสระ
- บัตรประชาชน
-เอกสารแสดงการประกอบอาชีพ เช่น ภาพถ่ายปัจจุบันกิจการต้องมีผู้ขอกู้ร่วมอยู่ในภาพ /ภาพ Page ขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

2.ผู้มีรายได้ประจำ
-บัตรประชาชนผู้ขอกู้
-สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
-Statement เดือนล่าสุด

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ
-ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
-ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้
   -วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
   -วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
   -วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
   -วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
   -วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน


ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

ผู้ยื่นขอสินเชื่อ จะต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับการแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญา ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติ ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยธนาคารจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

62afe5dad3e9a4.72082495.jpg


ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

ข่าวอื่นในหมวด