ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาว เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานบริหาร และนายวีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อนำเมล็ดพ่อแม่พันธุ์พืชผักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รวบรวมไว้เพื่อการรักษาพันธุกรรมพืช เข้าเก็บรักษาในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินงานวิจัยการเก็บรักษาแบบระยะยาวต่อไป โดยดำเนินงานภายใต้ "โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา

สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่จะเก็บรักษาครั้งนี้มี 1,533 สายพันธุ์ 9 ประเภท ได้แก่ พันธุ์พืชใหม่ที่ได้การรับรองพันธุ์ 20 สายพันธุ์, พืชตระกูลถั่ว 163 สายพันธุ์, ตระกูลพริกและมะเขือ 163 สายพันธุ์, ตระกูลแตง 841 สายพันธุ์, ตระกูลกะหล่ำปลี 41 สายพันธุ์, ตระกูลผักชี 7 สายพันธุ์, ตระกูลกระเจี๊ยบเขียว 211 สายพันธุ์, ตระกูลผักโขม 31 สายพันธุ์ และดอกไม้ 56 สายพันธุ์

นอกจากนี้ ยังร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรสำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลง รวมถึงแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ นับเป็นอีกก้าวของนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมการเก็บรักษา การเก็บข้อมูลเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถคงความมีชีวิตของพันธุกรรมพืชไว้ได้นาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องทรัพยากรชีวภาพของประเทศ เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาในด้านอื่น ๆ ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกิดความยั่งยืน  

ข่าวอื่นในหมวด