ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

วันนี้ ที่อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งถึงแก่มรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สิริอายุ 85 ปี พรรษา 65

สมเด็จพระวันรัต เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้สร้างผลงานอันทรงคุณูปการในหลายด้าน อาทิ การบูรณปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเสนาสนะวัดบวรนิเวศวิหาร ให้งดงามมั่นคงถาวร, จัดหาทุนสมทบสร้างตึกวชิรญาณวงศ์ ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาล และตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, จัดหาทุนสร้างตึกโรงพยาบาลตราด และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ด้านการศึกษา เคยดำรงตำแหน่งเป็นแม่กองธรรมสนามหลวง ดูแลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท และเอก อีกทั้งจัดให้มีการสอบวัดผลประจำปี ตามหลักสูตรนักธรรมกับธรรมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง ปฏิทินจันทรคติของไทย และให้ความเห็นก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปี

โดยได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระวันรัต เมื่อปี 2552 และเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในปี 2558 รวมทั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

ข่าวอื่นในหมวด