ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30

ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ "80 ปี : วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุขให้แพร่หลาย ภายในงานมีการบรรยาย การเสวนาของวิทยากรชาวไทยและชาวต่างชาติ นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ รวม 264 เรื่อง

โดยผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2565 ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ และรางวัล DMSc Award 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปีติ ธุวจิตต์ เรื่องความสามารถในการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีของการตรวจหมู่เมทิลในดีเอ็นเอในตัวอย่างเซลล์จากการส่องกล้อง, รางวัลชนะเลิศประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฑิตพงษ์ ส่งแสง เรื่องตำราโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน และรางวัลชนะเลิศประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นางสาวสกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ เรื่องการพัฒนางานควบคุมคุณภาพวัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของประเทศ เพื่อการพึ่งพาตนเองในภาวะเร่งด่วน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง