ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบอยู่ประจำ ปัจจุบันมีนักเรียน 528 คน มุ่งสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เน้นการเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ สามารถพึ่งตนเองได้ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ ยังจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดให้นักเรียน "1 คน มี 1 อาชีพ" เพื่อฝึกทักษะตามความต้องการและความถนัด และส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน โดยจัดตลาดนัดอาชีพ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน

โอกาสนี้ ชมนิทรรศการวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ทำให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เสริมสร้างกระบวนการคิด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การทำว่าวเตตระฮีดรอนยกกำลังคู่จากวัสดุเหลือใช้ เป็นโครงสร้างปิรามิดฐานสามเหลี่ยม ทำให้ทราบความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า สามารถบูรณาการการเรียนวิชาสเต็มศึกษาด้วย   

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดการสอนเป็น 2 ระยะ ระยะแรกชั้นประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบ On-hand โดยให้ผู้ปกครองมารับ-ส่งเอกสารที่โรงเรียน กำหนดส่งชิ้นงานเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนชั้นมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนทั้งแบบ On-hand และ On-line และระยะที่ 2 จัดการสอนแบบ On-site ทุกระดับชั้น ซึ่งได้รับการประเมินความพร้อมตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด