7HDร้อนออนไลน์

สปสช. แจงขั้นตอน แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีทุกสิทธิ์ คาดเริ่มกระจายได้ 18-30 ก.ค.นี้

วันนี้ (23 มิ.ย.65) หลังจากที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับเป็นสิทธิประโยชน์แก่คนไทยทุกคนทุกสิทธิ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยนั้น  ล่าสุด นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยถึงรายละเอียดการจัดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับว่า จะใช้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) ซึ่งมีกว่า 7,740 แห่งทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ 1.ผู้มีภาวะติดบ้านติดเตียงและมีค่า ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 และ 2.กลุ่มผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยจะให้ไม่เกิน 3 ชิ้น/วัน/คน โดยในปีงบประมาณ 2565 นี้ จะเน้นใช้งบประมาณคงเหลือของแต่ละ กปท. ในการจัดหา คาดว่าจะใช้งบประมาณ 232.66 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณต่อๆ ไปจะเป็นการเสนอโครงการตามปกติ

สำหรับวิธีการจัดสรรผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับนั้น หน่วยบริการสาธารณสุข ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำเป็นโครงการเสนอขอรับงบประมาณกับ กปท. ของแต่ละพื้นที่ โดยจนถึงขณะนี้ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้ลงทะเบียนในระบบของ สปสช.แล้วประมาณ 30,000 คน ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถแสดงตนได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ถ้าเป็น กทม. ก็ไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชน หรือโทรแจ้งที่สายด่วน สปสช. 1330 ได้เช่นกัน โดยคาดว่าตั้งแต่ 18-30 ก.ค.65 หน่วยบริการจะจัดบริการผ้าอ้อมให้กลุ่มเป้าหมายได้

ทั้งนี้ พื้นที่ที่ไม่มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สปสช.จะเร่งออกประกาศอีกฉบับ เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดนั้นๆ สามารถจัดสรรงบประมาณจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ใช้งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ สิทธิประโยชน์นี้จะให้ได้เฉพาะผู้ใช้สิทธิบัตรทองเท่านั้น