ข่าวดึก 7HD

เบตงสมาร์ต เซฟตีโซน

ข่าวดึก 7HD - พื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถูกคัดเลือกให้เป็น โครงการนี้ เบตงสมาร์ตเซฟตีโซน 4.0 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพราะมีความพร้อมในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

พื้นที่เขตเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา ถูกคัดเลือก เป็น 1 ในโรงพักทั่วประเทศ ที่มีคะแนนพื้นที่ปลอดภัยสูงถึง 92.11 โดยประเมินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ล่าสุดอยู่ในอันดับ 2 ของประเทศ และเป็นพื้นที่ปลอดภัยอันดับ 1 ของภาคใต้ ที่พบว่าสถิติการก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่อำเภอเบตง ทั้งที่เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รวมถึงคดีเกี่ยวกับทรัพย์ตั้งแต่ในปี 2562 เกิดขึ้นเพียง 45 คดี ปี 2563 เกิดขึ้น 58 คดี และในปี 2564 เกิดขึ้นเพียง 40 คดีเท่านั้น

การจัดอันดับและสร้างพื้นที่ปลอดภัย อยู่ในโครงการ เบตงสมาร์ตเซฟตีโซน 4.0 เป็นโครงการระยะที่ 2 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่คัดเลือกและอยู่ระหว่างการประเมินจากทุกโรงพักทั่วประเทศ ในเรื่องการดูแลประสิทธิภาพ และดูแลทรัพย์สินและประชาชนของพื้นที่ ที่มีสโลแกนว่า "อยากเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินในซอยเปลี่ยวในเวลากลางคืนได้อย่างปลอดภัย"

โดยโครงการนี้เป็นการนำเทคโนโลยีในการช่วยป้องกันอาชญากรรม ที่เน้นกล้องวงจรปิดในเขตพื้นที่สมาร์ตเซฟตีโซน เป็นการรวบรวมข้อมูลกล้องมาที่ห้องศูนย์ควบคุม ที่มีเจ้าหน้าที่สื่อสารและเจ้าหน้าที่ควบคุม เพื่อช่วยบริหารเหตุการณ์ และช่วยปรับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ ที่สร้างภาคีเครือข่าย ในการช่วยป้องกันอาชญากรรม พร้อมทั้งช่วยกันสำรวจจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม มช่วยกันแจ้งเหตุทางช่องทางต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยจำลองเหตุการณ์และบูรณาการเทคโนโลยี และกำลังฝ่ายความมั่นคง และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ หากเกิดเหตุจริงสามารถปฏิบัติได้เป็นอัตโนมัติ