เกาะกระแสออนไลน์

เช็กได้ที่นี่! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2565 กรมบัญชีกลาง จ่ายอะไรบ้าง?

เช็กได้ที่นี่! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2565 กรมบัญชีกลาง จ่ายอะไรบ้าง?
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.45 ล้านราย ทางกรมบัญชีกลาง ได้วางแผนการจ่ายเงินให้กับผู้ถือบัตรประจำเดือนกรกฎาคม 2565

กรมบัญชีกลางแจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม ดังนี้

1.ทุกวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)
-วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 
-ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 65)
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
   ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
   ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
   ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (ส าหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

2.ทุกวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้)
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ต.ค. 64 -ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย.-ก.ย. 65)

3.วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้)
-เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
-เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
(สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

4.วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้)
- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง