ข่าวในพระราชสำนัก

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

ที่ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สิริอายุได้ 85 ปี พรรษา 65

สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2479 ที่อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นบุตรของนายจันทร์ กับนางเหล็ย พราหมณ์พิทักษ์ สำเร็จชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดคิรีวิหาร จากนั้นได้บรรพชา ณ วัดคิรีวิหาร และอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "พฺรหฺมคุตฺโต" โดยได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระวันรัต เป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวช และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี 2521 และเป็นผู้นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัวและราชรถน้อย อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ รวมทั้งพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏที่สมเด็จพระวันรัต เมื่อปี 2552 และเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในปี 2558 รวมทั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

ข่าวอื่นในหมวด