ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันประสูติพระชนมายุ 95 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เวลา 16.00 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงสดับพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ในโอกาสที่พระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ มาประชุมกันเพื่อเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565 ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ 95 พรรษา

ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงถวายพัดรองที่ระลึก และผ้าไตร แก่พระเถระฝ่ายวิปัสสนา 20 รูป จากวัดต่าง ๆ จากนั้น พระเถระฝ่ายวิปัสสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่ 26 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปิดพระวิหารให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่วันที่ 22-25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ข่าวอื่นในหมวด