ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะของคณะครุศาสตร์ และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่น ๆ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีจุดเด่นด้านการแพทย์แผนไทย, การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนเครือข่ายภาคเหนือ, ภาษาจีนธุรกิจ และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษากับเครือข่ายนานาชาติครอบคลุมภาคพื้นเอเชีย อเมริกา และยุโรป พร้อมกันนี้ ได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 เป็นการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน มุ่งเน้นการสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง พร้อมพบผู้นำนักศึกษาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการพัฒนากิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

ข่าวอื่นในหมวด