7HD ร้อนออนไลน์

จ่ายแน่! เงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เดือนกรกฎาคมนี้

วันนี้ (24 มิ.ย.65) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงประเด็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพ กรอบวงเงิน 8.38 พันล้านบาท สำหรับผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท ตามช่วงอายุ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วนั้น ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นการเสนอขออนุมัติงบกลาง ปี 2565 จากคณะรัฐมนตรี ทางกรมบัญชีกลางคาดว่าจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือผู้สูงอายุในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ ที่จะครอบคลุมเงินช่วยเหลือย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม และจะทยอยอีกสองงวดที่เหลือในรอบเดือนต่อๆ ไป

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้

1. อายุ 60 - 69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาทต่อเดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน
2. อายุ 70 - 79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาทต่อเดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน
3. อายุ 80 - 89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาทต่อเดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน
4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาทต่อเดือน รวมเป็น 1,250บาทต่อเดือน