7HDร้อนออนไลน์

กมธ.กัญชาฯ ยังไม่สรุป ปลูกบ้านละ 10 ต้น ลุ้นอาจขอเพิ่มบ้านมีผู้ป่วย

วันนี้ (24 มิ.ย.65) นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ… เผยถึงการให้ปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละ 10 ต้นว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอมติจากกรรมาธิการฯ ก่อน ส่วนตัวมองว่าการปลูกกัญชาบ้านเรือนละ 10 ต้นเพียงพอต่อการใช้สอยในครัวเรือนแล้ว หรืออาจมีการขออนุญาตปลูกเพิ่มได้ในครัวเรือนที่มีผู้ป่วย แต่พร้อมเปิดรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายในทุกประเด็น โดยกมธ. ได้กำหนดกรอบการพิจารณาที่ควรมีอยู่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งจำนวนการปลูก ปลูกประเทศใดบ้าง การปลูกในครัวเรือนจำนวนกี่ต้น ปลูกในเชิงพาณิชย์ และการกำหนดขนาดต้น ซึ่งเป็นแนวคิดเบื้องต้น รวมถึงการออกกฎหมายคุ้มครองคนที่ต้องการคุ้มครอง เช่น คนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร หรือกลุ่มเสี่ยงอื่น

กรรมาธิการฯ ยืนยันแนวคิดการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ และไม่ต้องการให้สังคมเกิดผลกระทบจากอันตรายของกัญชา โดยจะเร่งพิจารณากฎหมายฉบับนี้ให้ทันตามกรอบเวลา 90 วัน ทั้งนี้ นานาชาติได้เห็นกฎหมายฉบับนี้แล้ว ไม่ได้ดำเนินการที่ขัดต่อสิ่งที่ลงนามกับภาคีในต่างประเทศ โดยวันนี้ได้เชิญกระทรวงการต่างประเทศเข้ามาทำความเข้าใจในเรื่องการลงนามในสนธิสัญญาต่างๆ รวมถึงข้อกังวลของสหประชาชาติ