7HDร้อนออนไลน์

กรมวิชาการเกษตร จ่อขึ้นทะเบียนรับรอง “กัญชาเพชรชมพู” จุฬาฯ วิจัยนานกว่า 3 ปี

วันนี้ (24 มิ.ย.65) นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ศ.ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ผอ.ศูนย์วิจัยยาเสพติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าพบเพื่อหารือและยื่นคำขอรับหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช 2518 ซึ่งศูนย์วิจัยยาเสพติด จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ทำการศึกษาวิจัยกัญชาสายพันธุ์ “ตะนาวศรี” อย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.63 จนสามารถพัฒนาได้สายพันธุ์ดี ชื่อ “เพชรชมพู 1-5”

“เพชรชมพู” ทั้ง 5 สายพันธุ์ มีลักษณะดีเด่นแตกต่างกัน ตั้งแต่สายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านและการสร้างใบที่ดี  สายพันธุ์ที่ให้ปริมาณสารสำคัญ THC เด่น และสายพันธุ์ที่ให้ปริมาณสาร THC และ CBD อัตรา 1:1 ทำให้ง่ายต่อการสกัดและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับคำขอให้กรมรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนแล้วขั้นตอนต่อไปคือ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชจะตรวจสอบเอกสารและลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าว และประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการเพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  หลังจากนั้นจะออกประกาศโฆษณาเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบและเปิดโอกาสให้ทักท้วงภายในระยะเวลา 30 วัน

หากไม่มีผู้ใดทักท้วงภายในระยะเวลาดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรจึงจะออกหนังสือรับรองพันธุ์เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โดยก่อนหน้านี้ กรมวิชาการเกษตร ได้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนไปแล้วจำนวน 13 ฉบับ แบ่งเป็น พืชกัญชงจำนวน 5 สายพันธุ์ และ พืชกัญชาจำนวน 8 สายพันธุ์  และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เพื่อรอออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนอีก 19 สายพันธุ์  โดยเป็นกัญชง 11 สายพันธุ์ และกัญชา 8 สายพันธุ์