ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มล้านนาด้วยสรรพกำลังของ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสู่การปฏิบัติด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่เหมาะกับการพัฒนาตามบริบทภูมิสังคม โดยร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ วางแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเติมเต็มแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นรายภูมิภาค ให้โครงการสำคัญที่จะได้รับการสนับสนุน สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำระดับชาติ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชนทุกระดับ ที่สามารถสร้างนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและทุนทางภูมิสังคมของพื้นที่ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด